09 Şubat 2015, Pazartesi 00:39:49

DHMİ'DE ATAMALARA YENİ YÖNETMELİK

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe girdi.
  • İngiliz NATS başka bölüm öğrencisini de alıyor sivil havacılık mezununuda. 100 soruluk psikolojik test. ICAO level 4 geçebilene.
  • Başka bölüm öğrencisi insan değilmi. Daha göreve baslamadan bencillik öğreniyorsunuz. Ne demek hakkımızı bir başka bölüm öğrencisi ile paylaşmak istemiyorum. Fesat insanın işi rast gitmez....
  • Nisan ayindaki atamalarda DHMİ personel alimi konusunda bir kontenjan acacakmi ve yine sadece sivil hava ulastirma isletmeciligi bolimi mezunu olma sarti gecerli olacak mi. Bir havacilik mezunu olarak bu hakkimizi baska bir bolum ogrencisi ile paylasmak istemiyorum.

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe girdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'inde (DHM) görevde yükselme ve ünvan değişikliğine dair yönemelik bugün yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre sınavsız yükselmeye tabi olan personel ve aranan şartlar yeniden belirlendi. 
 

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kuruluşta memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

d) Görev grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

e) Görevde yükselme: 5 inci maddede belirtilen kadro veya pozisyonlara, aynı veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

h) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline dahil personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin haiz olduğu unvanları,

ı) Kurs: Genel Müdürlük tarafından verilen hizmet içi eğitimleri,

i) Kuruluş: Devlet Hava Meydanları İşletmesini,

j) Pozisyon: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline dahil personelin sahip olduğu unvanları,

k) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan personeli (II sayılı Cetvel),

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

n) Ünite: Daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği, hava trafik kontrol merkezi başmüdürlüğü, havalimanı başmüdürlükleri/müdürlükleri ve müstakil müdürlüklerini,

o) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ö) YDS : Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır;

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü, Nöbetçi Müdür,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman,

2) Uzman Yardımcısı.

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik Uzman.

d) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

e) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Baştabip,

2) Başhemşire.

f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici, Sistem Programcısı.

g) İdari Hizmetler Grubu;

1) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü,

2) Muhasebeci,

3) AIM Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Bilgisayar İşletmeni, İş Makineleri Sürücüsü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Memur, Stajyer AIM Memuru, Şoför, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar.

ğ) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır;

a) Avukat, İstatistikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Ekonomist, Pilot, Programcı, Tekniker, Hemşire, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Sağlık Memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) İç denetim dairesi başkanı kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olmak,

c) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

ç) En az beş hizmet yılını doldurmuş, tercihen Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA (Certified InternalAuditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment), CGAP (CertifiedGovernment Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in RiskManagement Assurance) sertifikalarından birine sahip iç denetçi olmak.

(2) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Kuruluşta en az iki yıl fiilen görev yapmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak.

(3) İç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekmektedir.

(4) Müşavir ve Başuzman kadrolarına atanabilmek için; Kuruluşta 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi kadrolarda görev yapmış olmak gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B) bendinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az üç yıl Kuruluşta çalışmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında (2) numaralı alt bent kapsamı dışında olan teknik nitelikteki Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için; faaliyet alanı ile ilgili mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Havalimanı Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Mühendis, Mimar, Müdür Yardımcısı, Pilot, Tekniker, Teknik Uzman, Teknik Şef olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

2) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik nitelikteki Şube Müdürü (Yazılım Geliştirme, Sistem ve İletişim, Bilgi Sistemleri Destek) kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Başmühendis, Çözümleyici, Mühendis, Programcı, Sistem Programcısı olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

3) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi, Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim) kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, AIM Şefi olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

4) Şube Müdürü (ATM Araştırma Geliştirme) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü veya ATSEP Lisansına haiz Elektronik Başmühendisi, Elektronik Mühendisi olarak fiilen en az iki yıl çalışmış olmak,

5) (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde sayılan Şube Müdürü kadroları dışında kalan idari nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim olarak fiilen en az iki yıl çalışmış olmak,

6) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim, Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi,Eurocontrol, ATM Araştırma Geliştirme, Uçuş Kontrol, Hava Araçları Teknik) kadrosuna atanacak olanların 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,

7) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

b) Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef ve Uzman olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak ve kadroya ilişkin ilgili güvenlik kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

c) Nöbetçi Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Teknik Şef, Uzman olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

d) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 2 yılını fiilen Çözümleyici, Ekonomist, İstatistikçi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mimar, Muhasebeci, Mühendis, Mütercim, Programcı, Sistem Programcısı, Şef, Tekniker, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Meydan İşletme Temel Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

e) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis, Mimar, Yüksek Tekniker veya Tekniker unvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,

2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

f) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna atanabilmek için;

1) 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1’inde belirlenen kriterler ve Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)’nde belirtilen kriterleri taşımak,

2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

g) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl fiilen Mühendis olarak görev yapmış olmak,

2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ğ) Şef (ARFF) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen ARFF Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

h) Şef (AIM) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını AIM Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak ve AIM Memuru olarak görev yapıyor olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şef pozisyonları dışında kalan diğer şef pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, İş Makineleri Sürücüsü, Köprü Operatörü, Memur, Muhasebeci, Sağlık Memuru, Şoför, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak ve halen Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapıyor olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Memur, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

k) Çözümleyici veya Sistem Programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Fizik, Matematik veya İstatistik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde en az bir yıllık deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

3) En az iki güncel bilgisayar program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek,

4) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını haiz olmak,

5) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

l) Baştabip pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak,

2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

m) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya yüksekokulların en az dört yıllık yükseköğrenim veren hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Hemşire olarak görev yapmış olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

n) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen Bilgisayar İşletmeni, Memur, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Genel Müdürlük tarafından verilen Muhasebe Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

o) AIM Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,

3) Temel AIM kursunu başarı ile tamamlamak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ö) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Memur, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

p) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

r) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kurslarına katılmış ve başarı göstermiş olmak ve bunu belgelendirmek,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

s) Memur, Apron Memuru, Köprü Operatörü pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Köprü Operatörü ve Apron Memuru olarak atanabilmek için, Genel Müdürlük tarafından verilen ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ş) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

t) ARFF Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) ARFF kursunu başarı ile tamamlamak,

4) İlgili mevzuatında belirlenen diğer kriterleri taşımak,

5) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

u) İş Makineleri Sürücüsü pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) “E” sınıfı sürücü belgesini haiz olmak, (Şoförler arasından, İş Makineleri Sürücüsü (Operatörü) olmak isteyenlerden ayrıca İş Makineleri Operatörü belgesi istenir.)

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ü) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) “E” sınıfı sürücü belgesini haiz olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

v) Teknisyen Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ortaokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,

y) Aşçı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ortaokul mezunu olmak,

2) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartı aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis veya Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği ilgili mühendislik veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

2) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,

ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) En az iki güncel program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek,

3) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,

d) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknisyen (uçuş kontrol) pozisyonuna atanabilmek için, hava araçları bakım lisansına sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

e) Topograf pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Teknik Ressam pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların mütercim-tercümanlık, yabancı dil veya filoloji bölümlerinden mezun olmak,

2) Mütercim-tercümanlık belgesini ibraz etmek,

ı) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

i) Pilot pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Pilot olabilmek için gerekli sertifika ve belgelere sahip olmak,

3) Pilotluk yapabileceğini Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Durumu, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1’inde belirlenen kriterlere uygun olmak,

j) Ekonomist pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ekonomi bölümlerinden mezun olmak,

2) 24 üncü maddede belirtilen yabancı dil şartını taşımak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 11 – (1) Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 12 –  (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadro/pozisyonlara ilişkin bilgiler veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve diğer hususlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca personele duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Yapılan duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, ünite amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir, aranan şartları taşıyanlar resmi internet sitesinden ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (%50),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%10),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (%10),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve resmi internet sitesinden ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçları, kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde resmi internet sitesinden ilan edilir. İlan edilen sonuçlara beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar 20 iş günü içinde karara bağlanır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personelin atamaları, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre yapılır.

(2) Başarı puanlarında eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananların, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmaları zorunludur. Göreve başladıktan sonra ortaya çıkan sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinde bu şart aranmaz.

Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması; sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, yapılan unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgili olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan Değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav Kurulu

MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu; Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu; Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenecek üç daire başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başkan dışında, aynı usulle her üyenin yedeği de tespit edilir.

(3) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedeği iştirak eder. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz. Oylamada alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile bildirmek zorundadırlar.

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin, sınava eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 14 üncü madde ile öngörülen şekilde, atanacak kadro/pozisyonun özelliğine göre konu başlıklarını belirler. Sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 20 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 ncimaddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yabancı dil

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin özel şartları arasında yabancı dil şartı aranan kadro veya pozisyonlar için son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosunda YDS’den (D) seviyesine denk puan almış olduğunu belgelemek gerekir.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, sınava tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu pozisyonların kendi aralarındaki geçişler, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinin birinden alacakları sağlık kurulu raporuyla, ifa etmekte oldukları görevi yürütemeyecek durumda olanlar, raporlarının kuruluş tarafından belirlenecek hakem hastaneden teyidini müteakip, görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetinde olmamak kaydıyla, durumuna uygun bir pozisyona atanabilirler.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

e) Hava Trafik Başkontrolörlerinin, Hava Trafik Kontrolörlerinin, Asistan Hava Trafik Kontrolörlerinin ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinin kendi aralarındaki mesleki unvan değişiklikleri Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65–01)’ ne göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 28 – (1) 14/2/2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan, aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür

 

DHMİ'DE ATAMALARA YENİ YÖNETMELİK

Facebook Yorum

Yorumlar

Dünya ~ 8 yıl önce
İngiliz NATS başka bölüm öğrencisini de alıyor sivil havacılık mezununuda. 100 soruluk psikolojik test. ICAO level 4 geçebilene.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
my a cevap ~ 8 yıl önce
Başka bölüm öğrencisi insan değilmi. Daha göreve baslamadan bencillik öğreniyorsunuz. Ne demek hakkımızı bir başka bölüm öğrencisi ile paylaşmak istemiyorum. Fesat insanın işi rast gitmez....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
nyse ~ 8 yıl önce
Sivil hava ulaştırma işletmeciliğinin tek alanı DHMİ kardeş.Onu da başka alanlar işgal ederse ne diye 5 yıl havacılık için beyin yorduk ,dirsek çürüttük değil mi ama.Bak zaten son alımlarda 23 kişicik aldılar.Ahan da yağmurlu günde bile su vermeyecekler zaten.Bir de siz fesat mesat sözlerle hepten üzüyorsunuz Herkes istese de istemese de üniversite kapısında tercihini yaptı zaten.Biz de bilmiyorduk durumun vehametini. Patlat 10 kişiye gazoz diyorlar.Ondan sonra böyle düşüyoruz birbirimize...
my ~ 8 yıl önce
Nisan ayindaki atamalarda DHMİ personel alimi konusunda bir kontenjan acacakmi ve yine sadece sivil hava ulastirma isletmeciligi bolimi mezunu olma sarti gecerli olacak mi. Bir havacilik mezunu olarak bu hakkimizi baska bir bolum ogrencisi ile paylasmak istemiyorum.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000